Home Photos By Công Thành - In Soc Trang province, Vietnam

By Công Thành – In Soc Trang province, Vietnam

Street Art by Công Thành in Soc Trang province, Vietnam

On Facebook. By Công Thành in Soc Trang province, Vietnam.