Street Art in Prishtina, Kosovo

On Facebook. By Pleurat Spahiu in Prishtina, Kosovo. Thanks to Petrit Rrahmani for the photos!

Street Art Utopia TEE

New on Street Art Utopia

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here